Razem dla Autyzmu

Za ten projekt nasze Stowarzyszenie otrzymało prestiżową nagrodę EDUinspiracje.

Projekt zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat zaburzeń autyzmu, gdyż świadomość społeczna w tej kwestii jest w Polsce bardzo niska. Reakcje na odmienne zachowanie osób z autyzmem bywają okrutne i krzywdzące. Dziecko z autyzmem jest zazwyczaj oceniane jako źle wychowane, niegrzeczne, a dorosły z autyzmem to „dziwak”.

Społeczeństwo, które wciąż nie posiada wystarczającej wiedzy na temat autyzmu spycha ludzi dotkniętych tą chorobą na „margines społeczny”. Dlatego powstają inicjatywy, które propagują wiedzę w tej kwestii. Takie zadanie przyjęło na siebie także nasze Stowarzyszenie „SZKLANY MUR”. Poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i akcji informacyjnych chcemy zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi.

Ponadto problemem, z jakim borykają się osoby z autyzmem jest brak lub znacznie ograniczona samodzielność i niezależność. Osoby te prawie zawsze są uzależnione od pomocy innych osób.

Główną trudnością w nawiązaniu komunikacji interpersonalnej jest często brak mowy czynnej lub jej duże zaburzenia. To powoduje, że osoby z autyzmem funkcjonują często poniżej swoich możliwości intelektualnych, emocjonalnych i społecznych i mogą być traktowane jak osoby, które nie tylko mają problemy z wypowiadaniem się, ale też nie rozumieją mowy, nie mają własnego zdania, nie mają potrzeby komentowania, rozmawiania, zadawania pytań.

Taka sytuacja prowadzi do frustracji, zamknięcia się w sobie, niechęci do nauki i kontaktów z innymi. Powoduje to także poczucie obniżonej wartości, zwątpienie i strach. Aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem konieczna jest zmiana postaw w społeczeństwie a co za tym idzie szeroka jego edukacja. Brak instytucji zajmujących się edukacją społeczną powoduje, że ciężar ten spoczywa na stowarzyszeniach, które w swoim statucie mają propagowanie wiedzy na temat autyzmu.

Poprzez komunikację alternatywną, kształtowanie samodzielności, integrację osób z autyzmem ze społeczeństwem, pozyskiwanie wolontariuszy do pracy i współpracę z lokalnymi instytucjami budujemy prawdziwy obraz autyzmu.

Nieustannie chcemy się rozwijać

Jedną z form projektu jest poznanie zasad funkcjonowania stowarzyszeń w Hiszpanii. Uczestnicy takiego wyjazdu mają możliwość zastanowić się jakich korzystnych modyfikacji można dokonać, aby współpraca z autystami była jeszcze bardziej owocna. Przenosząc na nasz grunt innowacyjne rozwiązania i szeroko je upowszechniając, mamy wpływ na podobne instytucje pracujące z niepełnosprawnymi w regionie.

Już teraz możesz pochwalić się tym, że publikacja naszych spostrzeżeń w ramach publikacji prasowych czy przeprowadzonych warsztatów dla innych nauczycieli pracujących z osobami z autyzmem, w ramach klas integracyjnych w szkołach masowych pozwolił na modyfikowanie także ich metod pracy. Warsztaty, na których były propagowane najbardziej interesujące rozwiązania problemów rodziców i opiekunów osób z autyzmem przyczyniły się do podniesienia jakości ich życia.

Stowarzyszenia w Hiszpanii pełnią kluczową rolę w opiece nad osobami z autyzmem. Prowadzą warsztaty, zajęcia oraz terapię dla dzieci z autyzmem a także poradnictwo i pomoc dla ich rodzin. Instytucją propagującą współpracę między stowarzyszeniami jest Federacion Autismo Andalucia.

Jako Stowarzyszenie mieliśmy ponadto możliwość spotkać się z trzema prężnie działającymi stowarzyszeniami dla osób z autyzmem w Granadzie, w Motril, a także w Sewilli.

Dzięki projektowi mamy okazję przekonać się o potrzebie ciągłej aktywności zawodowej i konfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z rynkiem europejskim. Podpatrzenie doświadczeń w Hiszpanii, zapoznanie się z innymi metodami pracy skutkuje rozpropagowaniem tej wiedzy wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli osób z autyzmem a także przeniesieniem innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość edukacji społeczeństwa.

Efektem projektu „Razem dla Autyzmu" jest szereg prezentacji multimedialnych, seria szkoleń oraz powstanie programu „Słówkowo”.

 

Wyjazd do Hiszpanii to dla nas możliwość


1. Doskonalenia kompetencji zawodowych. Zapoznania się z metodami pracy w celu kształtowania samodzielności i niezależności osób z autyzmem w Hiszpanii oraz propagowanie tej wiedzy wśród rodziców i opiekunów.

2. Polepszenia umiejętności językowych.

3. Szlifowania wzorów społecznych, inter-kulturowych i adaptacyjnych.

4. Promowania integracji społecznej. Wymiana doświadczeń dotyczących promowania grupy społecznej (osoby z autyzmem), która często ze względu na swoje ograniczenia jest marginalizowana.

 

Ten projekt realizowany jest przy współpracy programu: